Regulamin bloga

Regulamin bloga

obowiązuje od dnia 15 grudnia 2019 r.

Ogólne i najważniejsze informacje

Regulamin zawiera podstawowe informacje o stronie internetowej prowadzonej w formie bloga pod adresem https://jakprowadzickancelarie.pl/,w szczególności określa prawa i obowiązki Klienta związane z świadczeniem Usług, w tym Konsultacji za pośrednictwem Bloga oraz zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.)

Autorką Bloga, a jednocześnie Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Bloga oraz Usługodawcą, w zakresie Usług oferowanych za pośrednictwem Bloga jest Katarzyna Solga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SDB Katarzyna Solga w Tarnowskich Górach (42-606) przy ul. Bratków 12a, identyfikująca się numerem NIP: 6451727084.

Możesz skontaktować się z Autorem Bloga pod numerem telefonu 662050782 oraz za pośrednictwem poczty na adres skrzynki katarzyna.solga@solga.pl, a także doręczać korespondencję na adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany powyżej.

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Bloga, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.

Począwszy od 01.01.2021 r., uprawnienia przysługujące Konsumentowi, do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, rękojmi oraz ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi przysługują również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W związku z powyższym, gdy w ramach niniejszego regulaminu mowa jest o uprawnieniach konsumenta, w szczególności uprawnieniach do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również jednoosobowego przedsiębiorcy spełniającego powyższe kryteria, chyba że omawiane uprawnienia nie zostały wprost w treści regulaminu wyłączone, a powszechnie obowiązujące przepisy dozwalają ich modyfikację.

Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną https://jakprowadzickancelarie.pl/, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Korzystanie z Usług świadczonych przez Autorkę Bloga jest dobrowolne i odbywa się na życzenie Klienta, przy czym przed zawarciem Umowy konieczna jest akceptacja Regulaminu.

Wszelkie prawa autorskie do artykułów opublikowanych na Blogu przysługują Autorce Bloga. Jeśli chcesz posługiwać się (kopiować i publikować) treści z Bloga pamiętaj, aby używać cytatu i wskazywać Autorkę Bloga oraz link do Bloga jako źródło.

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Administrator danych osobowych/Autor Bloga/Usługodawca – Katarzyna Solga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SDB Katarzyna Solga w Tarnowskich Górach (42-606) przy ul. Bratków 12a, identyfikująca się numerem NIP: 6451727084, tel. 662050782., katarzyna.solga@solga.pl
  2. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9 do 17,
  3. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która korzysta z Bloga oraz Usług, w tym Konsultacji oferowanych na Blogu,
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi Konsultacji z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin opublikowany na Blogu;
  6. Blog – strona internetowa dostępna pod adresem https://jakprowadzickancelarie.pl/,
  7. Konsultacje – jednorazowa Usługa świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę na podstawie Umowy, w ramach której Usługobiorca wspiera Klienta w wybranym przez Klienta temacie, a Klient jest zobowiązany do uiszczenia ceny. Jeśli na Blogu w zakładce Oferta nie opublikowano inaczej, Konsultacje trwają nie dłużej niż 60 minut oraz są udzielane w Dniach roboczych.
  8. Produkt – treść cyfrowa (bez nośnika danych) lub usługi świadczone drogą elektroniczną, które można nabyć za pośrednictwem Bloga, jak np. wzór dokumentu, poradnik, kurs online, szkolenie. Produkt ma postać pliku elektronicznego, zapisu wideo lub audio, przeznaczonego do korzystania w sposób dostosowany do przeznaczenia Produktu.
  9. Umowa – umowa o zakup Produktu, zawierana za pośrednictwem Bloga w sposób określony w Regulaminie.
  10. Usługa (usługa świadczona drogą elektroniczną) –  każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych,  która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym za pośrednictwem Bloga, środków komunikacji elektronicznej, skypa i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym komunikatorów mediów społecznych. Za pośrednictwem Bloga Usługodawca świadczy następujące Usługi: umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, umożliwianie dodawania komentarzy na Blogu, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywaniu w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Blogu oraz udzielaniu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców płatnych Konsultacji.
  11. Umowa – umowa oświadczenie Usługi, zawierana za pośrednictwem Bloga w sposób określony w Regulaminie.

Konsultacje. Sposób zawarcia umowy i spełnienia świadczenia przez Usługobiorcę.

 1. Umowy o świadczenie usługi Konsultacji zawierane są w sposób określony Regulaminem opublikowanym na Blogu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacji będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia Konsultacji.
 2. Konsultacje zamawiane są przez Klientów za pośrednictwem Bloga, ale przy wykorzystaniu do rezerwacji  terminów Konsultacji rozwiązań informatycznych dostarczanych przez  Appoint.ly co wiąże się z koniecznością powierzenia temu podmiotowi danych osobowych Usługobiorcy. Więcej na temat przetwarzania danych przez Appoint.ly dowiesz się w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem https://appoint.ly/privacy-policy
 1. W celu zamówienia Konsultacji należy przejść na zakładkę Oferta, następnie kliknąć „Zapisz się na Konsultacje” oraz przejść do rezerwacji terminu E-konsultacji i wybrać dostępny termin. Potwierdzenie zamówienia terminu Konsultacji wraz z danymi do przelewu wysyłane są Klientowi przez Usługodawcę bezpośrednio po zamówieniu Konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenia zgody na wykonanie w pełni Konsultacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta podczas konsultacji, z chwilą potwierdzenia przez Klienta chęci kontynuacji rozmowy ponad bezpłatne 15 minut.
 4. Usługodawca świadczy osobiście Konsultacje.
 5. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji zostaje zawarta na czas realizacji usługi Konsultacji wskazany w zakładce Oferta na Blogu i ma charakter jednorazowy.
 6. Wykonanie Konsultacji odbędzie się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę w potwierdzeniu dokonania rezerwacji Konsultacji, w sposób wybrany przez Klienta w trakcie rezerwacji Konsultacji:
  1. telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Klienta na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski;
  2. online – za pośrednictwem aplikacji lub komunikatora dostępnego online – Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas Konsultacji, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta.

Cena, sposób zapłaty i wystawianie faktury

 1. Cena za świadczenie Konsultacji jest uwidoczniona na Blogu w zakładce Oferta pod adresem [link] i zawiera wszelkie należne podatki. Klient i Usługobiorca ponoszą własne koszty dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym koszty wykonywania połączeń telefonicznych oraz koszty dostępu do Internetu zgodnie z własnymi umowami o dostawę tychże usług, zgodnie z obowiązujących ich cennikiem lub taryfą. Klient nie może domagać się zwrotu kosztów poniesionych na dostęp do sieci telekomunikacyjnej w trakcie Konsultacji.
 2. Cena za Konsultacje płatna jest przelewem bankowym w terminie 7 dni na rachunek wskazany przez Usługodawcę w fakturze VAT wysyłanej po konsultacji.
 3. Przez zamówienie Konsultacji Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu Konsultacje.

Zakup Produktu

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu zgodnie z ofertą dostępną na Blogu. Podane na Blogu ceny są cenami brutto, o ile inaczej nie wskazano przy Produkcie.
 2. Po dokonaniu wyboru Klient powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 3. Do dokonania zakupu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa oraz 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Możliwe jest dokonanie zakupu bez zakładania Konta Użytkownika lub za jego pośrednictwem.
 5. Jeśli Klient posiada założone Konto przed dokonaniem zakupu powinien się zalogować.
 6. Klient może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego przycisku wyboru (checkbox) w procesie składania zamówienia lub poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta.
 7. Wypełniając formularz zamówienia Klient posługuje się prawdziwymi danymi oraz ponosi odpowiedzialność za posłużenie się nieprawdziwymi danymi.
 8. W trakcie składania zamówienia Klient wyraża zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów.
 9. Po wypełnieniu zamówienia oraz zaznaczeniu obowiązkowych checkboxów Klient przechodzi do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Poprzez kliknięcie w ten przycisk Klient oświadcza, że ma zamiar zawarcia umowy zakupu Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny. 
 10. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Dostępne metody płatności to przelew, szybki przelew elektroniczny, blik i płatność kartą.
 11. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa licencyjna na korzystanie z treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu. Warunki licencji określone są w dalszej części Regulaminu.
 12. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na dostęp do zakupionego Produktu. Jeżeli Produkt polega na udostępnieniu treści audio lub wideo, treści te zostaną udostępnione bez możliwości ich pobrania.
 13. Ze względów podatkowych możliwość zakupu została ograniczona do podmiotów posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

V.  Korzystanie z Produktu

 1. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu do odczytywania plików pdf, np. Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). W odniesieniu do treści multimedialnych do ich odtwarzania potrzebna jest dowolna aktualna przeglądarka internetowa.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zawierającego treść cyfrową lub odtworzyć treści udostępnionych online, należy skontaktować się z Usługodawcą.
 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór umowy), Klient ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb, zgodnie z informacjami zawartymi w Produkcie. W ramach umowy zakupu Produktu Sprzedawca dostarcza Kupującemu wyłącznie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego pomocy w zakresie dostosowania Produktu do własnych potrzeb i nie udziela Kupującemu pomocy w tym zakresie.

Licencja udzielana na Produkty. Warunki licencji.

W chwili zakupu Produktu Autorka Boga udziela Klientowi na korzystanie z Produktu licencji podstawowej 

Licencja podstawowa przeznaczona jest dla Klientów, którzy zamierzają korzystać z zakupionego Produktu wyłącznie na własny użytek, w tym na użytek prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Warunki ogólne dotyczące każdej licencji

 1. Licencja zawsze jest licencją niewyłączną.
 2. Licencja nie jest ograniczona terytorialnie.
 3. Licencja jest udzielana odpłatnie, za cenę zakupu Produktu. Wynagrodzenie obejmuje korzystane z każdego pola eksploatacji wymienionego w warunkach licencji podstawowej i profesjonalnej, a korzystanie przez Klienta z innych pól eksploatacji wymaga uzgodnienia dodatkowego wynagrodzenia z Autorem.
 4. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 5. Licencja nie upoważnia Klienta do:
  1. przeniesienia praw z licencji na inne podmioty nieodpłatnie lub odpłatnie,
  2. zezwalania innym podmiotom na korzystanie z Produktów,
  3. upoważniania innych podmiotów do wykonywania praw z licencji,
  4. faktycznego przekazywania innym podmiotom Produktu do korzystania.
 6. W przypadku Produktów stanowiących wzory dokumentów, licencja jest udzielana na czas nieoznaczony, chyba że coś innego wynika z opisu Produktu.
 7. W przypadku Produktów będących treściami audio lub wideo:
  1. licencja jest udzielana na czas oznaczony 365 dni od momentu zakupu, chyba że w opisu Produktu podano inny okres,
  2. licencja udzielana jest dla jednego użytkownika, istnieje możliwość nabycie większej ilości licencji,
  3. Klient zobowiązany jest chronić dane dostępowe do Produktu przed ujawnianiem osobom nieuprawnionym. 
 8. Licencja  może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez Autora w przypadku naruszenia jej zasad.
 9. W każdym razie powstania wątpliwości co do zakresu licencji należy zwrócić się do Autora Bloga.

Licencja podstawowa (do użytku własnego)

 1. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Klienta z Produktu wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, w celach niezarobkowych.
 2. W odniesieniu do Produktów będących wzorami, licencja obejmuje wyłącznie prawo do wypełnienia wzoru umowy, jego dowolnej zmiany, kopiowania na własny użytek w dowolnej liczbie egzemplarzy, zawierania na podstawie tego wzoru nieograniczonej liczby umów na własny użytek.
 3. W odniesieniu do Produktów będących treściami audio lub wideo, w tym wraz z materiałami dodatkowymi (np. kursy lub szkolenia), licencja obejmuje wyłącznie prawo zapoznawania się z ich treścią na własny użytek (np. przez pracowników Klienta) w każdym czasie, nieograniczoną ilość razy w czasie trwania licencji, o ile co innego nie wynika z opisu produktu. W odniesieniu do tych produktów licencja nie obejmuje uprawnienia do ingerowania w utwór, dokonywania zmian, opracowań, cięcia, przerabiania, skracania, itp. Jeżeli dostęp do Produktu ograniczony jest loginem lub hasłem, Klient zobowiązany jest zadbać o poufność danych dostępowych.    
 4. Licencja nie obejmuje w szczególności prawa do: publicznego udostępniania Produktu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do sieci Internet, w tym w ramach mediów społecznościowych, wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Produktu, korzystania z Produktu do celów zarobkowych lub marketingowych, odsprzedaży lub odsprzedaży zmodyfikowanego lub wypełnionego Produktu, udostępniania innym podmiotom, wykorzystywania jako części swojej lub cudzej usługi, udostępniania innym podmiotom do korzystania.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości zakres licencji należy interpretować w taki sposób, aby Klient mógł swobodnie korzystać z zakupionego Produktu do celu, do jakiego Produkt jest przeznaczony, np. Klient w ramach licencji podstawowej może używać Produktu „Wzór umowy o obsługę prawną” w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i celowe do zawierania przez Klienta na podstawie tego wzoru nieograniczonej liczby umów ze swoimi kontrahentami, pracownikami itd. Klient na podstawie tej licencji nie jest uprawniony do korzystania z Produktu w celach zarobkowych, jak np.: świadczenia usług za pomocą Produktu, wykorzystywania jako części swojej lub cudzej usługi odsprzedaży wzoru lub odsprzedaży zmodyfikowanego lub wypełnionego wzoru, udostępniania innym podmiotom.
 6. Autor Bloga udziela Klientowi upoważnienia do wykorzystywania wzorów dokumentów na polach eksploatacji wskazanych w warunkach licencji z pominięciem oznaczenia Autora Bloga jako twórcy Produktu. Nie jest jednak dozwolone oznaczanie wzoru umowy autorstwem innej osoby, w szczególności autorstwem osoby dokonującej dozwolonej w warunkach licencji adaptacji.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość będący Konsumentem oraz osobą fizyczną (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. XIII Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę Klient może składać na adres e-mail: katarzyna.solga@solga.pl oraz na adres wykonywania działalności przez Usługodawcę.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja (elektronicznie lub pisemnie).

Postanowienia niedotyczące konsumentów

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, niezależnie od podstawy prawnej tej odpowiedzialności, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Produkt z którego wywodzone są roszczenia, lub kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) zł, jeżeli takiego wynagrodzenia nie ma lub nie da się ustalić. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za normalne i rzeczywiście poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Wyłącza się wobec przedsiębiorców, w tym również osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacji lub zakupu Produktu. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://jakprowadzickancelarie.pl/polityka-prywatnosci/

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy i realizacji umowy o świadczenie usługi e-konsultacje

Do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacji niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript, a także w przypadku wybrania telefonicznego sposobu realizacji umowy na usługi E-konsultacje zarejestrowanego numeru telefonu na terenie Polski.

Treści dostarczane za pośrednictwem Bloga

Klient obowiązany jest do korzystania ze Bloga i Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym lub obraźliwym. Moderatorem treści udostępnianych na Blogu jest Autorka Bloga, która zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Klient zawierający umowę na odległość będący Konsumentem oraz osobą fizyczną (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres poczty elektronicznej: katarzyna.solga@solga.pl lub Katarzyna Solga, ul. Bratków 12a, 42-606 Tarnowskie Góry. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Konsultacji, bowiem zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawca utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Umową o świadczenie usług Konsultacji na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Więcej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Bloga oraz Umowy są w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca wykonywania działalności przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy z Usługodawcą.