Regulamin bloga

obowiązuje od dnia 15 grudnia 2019 r.

Ogólne i najważniejsze informacje

Regulamin zawiera podstawowe informacje o stronie internetowej prowadzonej w formie bloga pod adresem https://jakprowadzickancelarie.pl/,w szczególności określa prawa i obowiązki Klienta związane z świadczeniem Usług, w tym Konsultacji za pośrednictwem Bloga oraz zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.)

Autorką Bloga, a jednocześnie Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Bloga oraz Usługodawcą, w zakresie Usług oferowanych za pośrednictwem Bloga jest Katarzyna Solga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SDB Katarzyna Solga w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Szymanowskiego 35, identyfikująca się numerem NIP: 6451727084.

Możesz skontaktować się z Autorem Bloga pod numerem telefonu 662050782 oraz za pośrednictwem poczty na adres skrzynki katarzyna.solga@solga.pl, a także doręczać korespondencję na adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany powyżej.

Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorcówkorzystających z Bloga, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.

Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną https://jakprowadzickancelarie.pl/, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Korzystanie z Usług świadczonych przez Autorkę Bloga jest dobrowolne i odbywa się na życzenie Klienta, przy czym przed zawarciem Umowy konieczna jest akceptacja Regulaminu.

Wszelkie prawa autorskie do artykułów opublikowanych na Blogu przysługują Autorce Bloga. Jeśli chcesz posługiwać się (kopiować i publikować) treści z Bloga pamiętaj, aby używać cytatu i wskazywać Autorkę Bloga oraz link do Bloga jako źródło.

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Administrator danych osobowych/Autor Bloga/Usługodawca Katarzyna Solga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SDB Katarzyna Solga w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Szymanowskiego 35, identyfikująca się numerem NIP: 6451727084, tel. 662050782., katarzyna.solga@solga.pl
  2. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9 do 17,
  3. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która korzysta z Bloga oraz Usług, w tym Konsultacji oferowanych na Blogu,
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi Konsultacji z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Regulamin – niniejszy regulamin opublikowany na Blogu;
  6. Blog – strona internetowa dostępna pod adresem https://jakprowadzickancelarie.pl/,
  7. Konsultacje – jednorazowa Usługa świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę na podstawie Umowy, w ramach której Usługobiorca wspiera Klienta w wybranym przez Klienta temacie, a Klient jest zobowiązany do uiszczenia ceny. Jeśli na Blogu w zakładce Oferta nie opublikowano inaczej, Konsultacje trwają nie dłużej niż 60 minut oraz są udzielane w Dniach roboczych.
  8. Usługa (usługa świadczona drogą elektroniczną) –  każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych,  która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym za pośrednictwem Bloga, środków komunikacji elektronicznej, skypa i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym komunikatorów mediów społecznych. Za pośrednictwem Bloga Usługodawca świadczy następujące Usługi: umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, umożliwianie dodawania komentarzy na Blogu, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywaniu w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Blogu oraz udzielaniu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców płatnych Konsultacji.
  9. Umowa – umowa oświadczenie Usługi, zawierana za pośrednictwem Bloga w sposób określony w Regulaminie.

Konsultacje. Sposób zawarcia umowy i spełnienia świadczenia przez Usługobiorcę.

 1. Umowy o świadczenie usługi Konsultacji zawierane są w sposób określony Regulaminem opublikowanym na Blogu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacji będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu zamówienia Konsultacji.
 2. Konsultacje zamawiane są przez Klientów za pośrednictwem Bloga, ale przy wykorzystaniu do rezerwacji  terminów Konsultacji rozwiązań informatycznych dostarczanych przez  Appoint.ly co wiąże się z koniecznością powierzenia temu podmiotowi danych osobowych Usługobiorcy. Więcej na temat przetwarzania danych przez Appoint.ly dowiesz się w Polityce prywatności znajdującej się pod adresem https://appoint.ly/privacy-policy
 1. W celu zamówienia Konsultacji należy przejść na zakładkę Oferta, następnie kliknąć „Zapisz się na Konsultacje” oraz przejść do rezerwacji terminu E-konsultacji i wybrać dostępny termin. Potwierdzenie zamówienia terminu Konsultacji wraz z danymi do przelewu wysyłane są Klientowi przez Usługodawcę bezpośrednio po zamówieniu Konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usługi Konsultacji Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz wyrażenia zgody na wykonanie w pełni Konsultacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co jest jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta podczas konsultacji, z chwilą potwierdzenia przez Klienta chęci kontynuacji rozmowy ponad bezpłatne 20 minut..
 4. Usługodawca świadczy osobiście Konsultacje.
 5. Umowa o świadczenie usługi Konsultacji zostaje zawarta na czas realizacji usługi Konsultacji wskazany w zakładce Oferta na Blogu i ma charakter jednorazowy.
 6. Wykonanie Konsultacji odbędzie się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę w potwierdzeniu dokonania rezerwacji Konsultacji, w sposób wybrany przez Klienta w trakcie rezerwacji Konsultacji:
  1. telefonicznie – Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Klienta na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski;
  2. online – za pośrednictwem aplikacji lub komunikatora dostępnego online – Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas Konsultacji, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta.

Cena, sposób zapłaty i wystawianie faktury

 1. Cena za świadczenie Konsultacji jest uwidoczniona na Blogu w zakładce Oferta pod adresem [link] i zawiera wszelkie należne podatki. Klient i Usługobiorca ponoszą własne koszty dostępu do sieci telekomunikacyjnej, w tym koszty wykonywania połączeń telefonicznych oraz koszty dostępu do Internetu zgodnie z własnymi umowami o dostawę tychże usług, zgodnie z obowiązujących ich cennikiem lub taryfą. Klient nie może domagać się zwrotu kosztów poniesionych na dostęp do sieci telekomunikacyjnej w trakcie Konsultacji.
 2. Cena za Konsultacje płatna jest przelewem bankowym w terminie 7 dni na rachunek wskazany przez Usługodawcę w fakturze VAT wysyłanej po konsultacji.
 3. Przez zamówienie Konsultacji Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu Konsultacje.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę Klient może składać na adres e-mail: katarzyna.solga@solga.pl oraz na adres wykonywania działalności przez Usługodawcę.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, w takiej samej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja (elektronicznie lub pisemnie).
 3. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi Konsultacji. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://jakprowadzickancelarie.pl/polityka-prywatnosci/

Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy i realizacji umowy o świadczenie usługi e-konsultacje

Do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie usługi Konsultacji niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0 oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript, a także w przypadku wybrania telefonicznego sposobu realizacji umowy na usługi E-konsultacje zarejestrowanego numeru telefonu na terenie Polski.

Treści dostarczane za pośrednictwem Bloga

Klient obowiązany jest do korzystania ze Bloga i Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym lub obraźliwym. Moderatorem treści udostępnianych na Blogu jest Autorka Bloga, która zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy sprzecznych z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres poczty elektronicznej: katarzyna.solga@solga.pl lub Katarzyna Solga, ul. Szymanowskiego 35, 42-680 Tarnowskie Góry. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Konsultacji, bowiem zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawca utraci prawo odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z Umową o świadczenie usług Konsultacji na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
 3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 4. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
 5. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Więcej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Bloga oraz Umowy są w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca wykonywania działalności przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy z Usługodawcą.