Zmiany w zasadach przyznawania punktów szkoleniowych radcom prawnym

Obecny trzyletni cykl szkoleniowy przekroczył półmetek, tymczasem Krajowa Rada Radców Prawnych najpierw wprowadziła duże zmiany w zasadach naliczania punktów, a następnie szybko się z nich wycofała.

Nowy regulamin dotyczący szkoleń dla radców prawnych[i] uchwalono 11 grudnia 2015 roku, a uchwałę zmieniającą[ii] podjęto po 4 miesiącach – 12 marca 2016 roku. Niedawno, bo 20 lipca br., ogłoszono tekst jednolity.

Ciekawostką dla mnie jest to, że proces odbywał się po cichutku. Żadnych wzmianek w samorządowych czasopismach czy biuletynie; na stronach większości izb okręgowych do niedawna widniały (lub wciąż jeszcze widnieją) stare przepisy 🙂

Niewielka to strata, bo zamieszanie ma znaczenie głównie dla firm szkoleniowych oraz organów samorządowych, którym pierwotna wersja regulaminu przysparzała sporo pracy. Dla przeciętnego radcy nie zmieniło się wiele.

Nadal obowiązują trzyletnie okresy rozliczeniowe (nazywane cyklami szkoleniowymi), w których należy zdobyć 40 punktów szkoleniowych. Drobne zmiany dotyczą dostępnych form doskonalenia zawodowego i liczby przyznawanych punktów.

Jakie szkolenia są punktowane?

Główna zmiana dotyczy tematyki punktowanych szkoleń. Doprecyzowano, że chodzi o formy doskonalenia zawodowego z zakresu prawa i nauki prawniczego języka obcego. Poprzednie przepisy mówiły o szkoleniach zawodowych. Aktualny przepis brzmi tak:

§4.

 1. Wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego odbywa się poprzez:

 1) udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia, wykładowcy lub opracowującego materiał e-learningowy w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu prawa, a także nauki prawniczego języka obcego;

2) ukończenie studiów doktoranckich (to nowość:-)) lub podyplomowych z zakresu prawa;

3) publikowanie książek, artykułów lub komentarzy z zakresu prawa;

4) uczestniczenie w konferencjach lub seminariach z zakresu prawa.

Czy oznacza to, że samorząd przestanie punktować swoje szkolenia z marketingu, zarządzania, prowadzenia prezentacji lub zasad ubioru w biznesie?

Jak dotąd przy szkoleniach e-learningowych Ak@demii KIRP, które dotyczą korzystania z mediów społecznościowych i rozwoju personalnego w praktyce, nadal widnieje informacja o 6 punktach szkoleniowych.

W ostatnim czasie również OIRP w Katowicach oferowała podobne szkolenia, m.in. z prowadzenia prezentacji. Na stronie KIRP zamieszczono informację o zaplanowanych na jesień jednodniowych szkoleniach z zarządzania kancelarią, prospectingu i marketingu.

Próbowałam się dowiedzieć, czy te szkolenia są punktowane. Pytałam mailowo, nie uzyskałam odpowiedzi, telefonicznie udzielono mi informacji, że są. Na zakończenie rozmowy dowiedziałam się jednak, że ostateczną decyzję będą podejmowały prezydia poszczególnych izb.

Dlatego jeżeli bierzesz udział w tego rodzaju szkoleniach, licz się z tym, że mogą nie zostać uznane.

[Uzupełnienie z dnia 14.11.2017] Kolejna zmiana przepisów w dniu 9.06.2017 uzupełniła katalog punktowanych szkoleń o doskonalenie umiejętności miękkich dotyczących komunikacji z klientem, współdziałania w zespole, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zarządzania konfliktem, zarządzania kancelarią, marketingu usług prawniczych, negocjacji lub retoryki. Bardzo się cieszę.

Cykl szkoleniowy

Aktualny cykl trwa od 2015 do 2017 roku. Rok 2015 jest rozliczany według starych zasad, lata 2016 i 2017 według nowych (z zastrzeżeniem okresu od 1 stycznia do 12 marca 2016 r., w którym obowiązywała pierwotna wersja obecnego regulaminu).

I tu drobny kruczek. Jeśli w tym okresie uczestniczyłeś w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot niż samorząd lub uczelnia wyższa, organizator był zobowiązany do uzyskania patronatu KRRP lub OIRP. Nie ma patronatu, nie ma punktów.

Na szczęście ten przepis już nie obowiązuje, nie oznacza to jednak, że jest łatwo.

Kto może być organizatorem szkoleń dla radców?

Organizatorami punktowanych szkoleń mogą być:

 • samorządy zawodowe prawników (nie tylko radcowskie :-));
 • krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników;
 • uniwersytety i inne szkoły wyższe;
 • podmioty organizujące szkolenia dla zatrudnionych lub współpracujących z nimi radców prawnych;
 • podmioty specjalizujące się w organizacji form doskonalenia zawodowego dla prawników.

Pytanie brzmi, co to znaczy „podmiot specjalizujący się w szkoleniach dla prawników”? Tu nasuwa się jeszcze jedna kwestia.

Szkolenia tylko dla prawników?

W znowelizowanym regulaminie nie ma słowa na temat punktowania szkoleń kierowanych wyłącznie do prawników. Jedyna wzmianka na ten temat (§12 pierwotnej wersji) została wykreślona z regulaminu.

Z drugiej strony w poprzednio obowiązujących przepisach również nie było niczego na temat grupy odbiorców punktowanych szkoleń. Ponieważ pojawiały się pytania w tej sprawie, Prezydium KRRP dokonało ich interpretacji[iii] i wykazało:

Pojęcie „szkolenie zawodowe radcy prawnego” należy rozumieć jako szkolenie w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego, nabywania nowych wiadomości i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Niezbędnym elementem, pozwalającym zaliczyć dane szkolenie do jednej z form szkolenia wymienionych w § 1 cyt. uchwały KRRP, jest to, że jest to szkolenie w zakresie zawodu radcy prawnego. Nie jest takim szkoleniem zawodowym szkolenie przez radcę prawnego w zakresie różnych gałęzi prawa, innych osób, które są przedsiębiorcami, członkami organów osób prawnych lub wykonują inne zawody niż zawód radcy prawnego. Takie szkolenie jest świadczeniem pomocy prawnej jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, czyli jest wykonywaniem zawodu.

Nie jest także szkoleniem zawodowym, w rozumieniu uchwały, szkolenie, które jest adresowane do kręgu osób innych niż radcowie prawni, nawet jeżeli uczestniczą w nim pojedynczy radcowie prawni.

Szkolenie zawodowe w rozumieniu § 1 cyt. uchwały KRRP to szkolenie organizowane dla radców prawnych i prowadzone przez radców prawnych, a także sędziów, adwokatów, notariuszy, pracowników nauki lub prawników o wysokich kwalifikacjach zawodowych będących specjalistami w zakresie specjalistycznej wiedzy prawniczej. Udział w takim szkoleniu także innych osób nie pozbawia tego szkolenia statusu „szkolenia zawodowego”, gdyż o tym statusie decyduje oznaczenie przez organizatora podstawowego kręgu adresatów szkolenia, np.: szkolenie dla radców prawnych.

Jak już wspomniałam wyżej, w nowym regulaminie nie doprecyzowano tej kwestii.

Nie ma też wymogu zamieszczania informacji o odbiorcach programu na dokumentach potwierdzających udział w szkoleniu.

Czy to znaczy, że dopuszczono szkolenia przeznaczone dla innych grup odbiorców? Przekonamy się w praktyce.

Za co można otrzymać punkty?

Punktacja

Forma doskonalenia zawodowego Szkolenia organizowane przez samorząd radcowski Szkolenia organizowane przez inne podmioty
uczestnictwo w szkoleniu lub warsztatach w charakterze słuchacza lub uczestnika 2 punkty za 45 minut 1 punkt za 45 minut
uczestnictwo w szkoleniu lub warsztatach w charakterze wykładowcy lub prowadzącego 4 punkty za 45 minut 2 punkty za 45 minut
e-learning 2 punkty za każde 25 ekranów szkolenia e-learningowego
Ukończenie studiów doktoranckich lub podyplomowych z zakresu prawa 20 punktów za szkolenie doktoranckie i podyplomowe ukończone w 2016 roku lub później, 40 punktów za szkolenia podyplomowe ukończone w 2015 (stare przepisy)[iv]
Publikacja książkowa o tematyce prawniczej adresowaną do prawników 15 punktów
Publikacja o charakterze naukowym 10 punktów
Tekst publicystyczno-prawny ze wskazaniem w publikacji, że autor jest radcą prawnym 4 punkty
udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa 5 punktów

Dobra wiadomość dla blogujących radców prawnych

Nowością jest możliwość uzyskania 4 punktów za tekst publicystyczno-prawny ze wskazaniem w publikacji, że autor jest radcą prawnym.

Większość merytorycznych wpisów na blogu spełnia te warunki, dlatego autorzy blogów nie powinni mieć problemów z zaliczeniem cyklu; wystarczy 10 artykułów.

Nasze doświadczenia z ubiegłego cyklu, bazującego na starych przepisach, były pozytywne – solidne, merytoryczne wpisy blogowe, zawierające na przykład analizę orzecznictwa, zostały uznane za publikacje i przyznano za nie punkty.

Na marginesie: pierwotna wersja regulaminu zrównywała tekst publicystyczno-prawny z naukowym i przyznawała za nie 6 punktów. Ta wersja obowiązywała od 1 stycznia do 12 marca 2016 r., jeżeli więc w tym czasie publikowałeś, masz szansę na większą liczbę punktów. W 2015 r. za publikację na podstawie dotychczasowych przepisów również przyznawano 6 punktów, więc opłaca się przedstawić do oceny starsze wpisy.

Jak dokumentować wpis blogowy i inne publikacje?

Regulamin mówi, że należy przedłożyć dowód publikacji.

W niektórych izbach można to zrobić za pomocą extranetu, załączając dowód publikacji w postaci pliku PDF czy zdjęcia. W pozostałych placówkach pozostają droga pisemna i dołączenie kserokopii artykułu lub innego dowodu publikacji.

Przeszukując Internet, znalazłam bardziej szczegółowe wymagania izby szczecińskiej:

W przypadku działalności publikacyjnej należy wskazać:

 • tytuł publikacji;
 • datę i miejsce zamieszczenia publikacji;
 • formę publikacji (artykuł, glosa, opinia, komunikat naukowy, głos w dyskusji, wykład, referat, monografia, książka, komentarz, etc.);
 • abstrakt publikacji;
 • oraz w miarę możliwości udokumentować powyższe dane kserokopią publikacji.[v]

Szczerze mówiąc, wymagania te, przynajmniej jeśli chodzi o abstrakt, nie znajdują potwierdzenia w regulaminie.

Izba warszawska wymaga oświadczenia zwierającego dane autora, tytuł i datę publikacji, a także załączenia kopii jej tekstu w przypadku artykułów, pierwszej strony i spisu treści w przypadku publikacji książkowych.

Jak dokumentować szkolenia?

Regulamin nakazuje złożenie we właściwej okręgowej izbie radców prawnych dokumentu potwierdzającego fakt uczestnictwa w szkoleniu, tematykę szkolenia, liczbę godzin oraz liczbę uzyskanych punktów szkoleniowych.

Zapis ten dotyczy teoretycznie szkoleń organizowanych przez inne podmioty niż samorząd radcowski, i doprecyzowuje równocześnie, że potwierdzenie nie jest wymagane, jeżeli organizatorem jest organ samorządu radców prawnych.

W praktyce różnych izb do tej pory nie wymagało się zaświadczeń wyłącznie dla szkoleń własnych tej izby, zaś należało dokumentować szkolenia organizowane przez KIRP, inne izby oraz e-learning. Obecnie KIRP ma przesyłać do izb listy uczestników swoich szkoleń raz na pół roku. Zobaczymy, jaka będzie praktyka.

Podobnie jak w przypadku publikacji, w niektórych izbach szkolenia rozlicza się w extranecie w ten sposób, że dodaje się informację o szkoleniu i certyfikat za pośrednictwem formularza. W niektórych izbach nadal trzeba rozliczyć się ze szkoleń pisemnie lub mailowo, załączając dokumenty potwierdzające udział.

Problemem może być wymóg zamieszczenia na certyfikacie liczby punktów, ponieważ nie wszystkie instytucje szkoleniowe znają przepisy Krajowej Rady Radców Prawnych. Warto zadbać o ten szczegół. Można samodzielnie obliczyć punkty i poprosić organizatora o dopisanie na certyfikacie liczby punktów oraz takiej, lub podobnej informacji:

Zaświadczenie wydaje się w związku z brzmieniem § 3,4,6 i 12 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. z późn. zm.  Liczbę punktów obliczono na podstawie § 6 ww. Regulaminu.

Sama miewam problemy z przeliczaniem czasu szkolenia na godziny lekcyjne, szczególnie w przypadku szkoleń 6-, 8-godzinnych, dla których nie ma szczegółowego programu, który wyodrębniałby przerwy.

W takich przypadkach przyjęłam praktykę przeliczania punktów w ten sposób, że każdą pełną godzinę szkolenia traktuję jak jedną godzinę lekcyjną, zostawiając 15 minut z każdej godziny na przerwy.

Co jeszcze się zmieniło?

Z listy form doskonalenia zawodowego zniknęły wykłady dla aplikantów radcowskich i adwokackich, punktowane wcześniej 1 punktem za godzinę (mniej niż inne wykłady).

Czy to znaczy, że nie są punktowane?

Moim zdaniem wykłady na aplikacji to wykłady z zakresu prawa i mieszczą się w kategorii opisanej w § 4. punkt 1. ust 1. Regulaminu: udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia, wykładowcy lub opracowującego materiał e-learningowy w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu prawa, a także nauki prawniczego języka obcego.

Oznaczałoby to, że jedna godzina wykładu na aplikacji organizowanej przez samorząd to 4 punkty.

Z drugiej strony wykładów nie wymieniono w katalogu form doskonalenia zawodowego:

§3.

Doskonalenie zawodowe realizowane jest w następujących formach:

1) szkolenia jednodniowe i wielodniowe;

2) szkolenia e-learningowe;

3) zajęcia warsztatowe;

4) studia doktoranckie i podyplomowe;

5) publikacje;

6) konferencje i seminaria.

Jak widać, uważna lektura Regulaminu i próba jego porównania z wcześniejszą uchwałą szkoleniową przynosi więcej pytań niż odpowiedzi.

Już tylko z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że nowy regulamin nie przewiduje obowiązku odbycia szkolenia z etyki, który dotychczas obejmował radców wchodzących do zawodu w inny sposób niż przez odbycie aplikacji radcowskiej.

Wiem, że ten artykuł jest już długi, ale pozostała jeszcze jedna kwestia:

Odpowiedzialność radcy prawnego za niewypełnienie obowiązku szkoleniowego

Temat był dyskutowany na łamach czasopism branżowych po wyroku SN z dnia  6 października 2014 r., SDI 32/14. Jeśli Cię interesuje, odsyłam do numerów  157 i 158 „Radcy Prawnego” z początku 2015 roku.

Weź tylko pod uwagę, że zmienił się stan prawny. Moją opinię w sprawie dyscyplinarek za szkolenia przeczytasz tutaj.

Co na ten temat znajdziemy w regulaminie?

Regulamin stwierdza, że nieuzyskanie 40 punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku szkoleniowego.

W ciągu 6 miesięcy od zakończenia cyklu dziekani sporządzą listy radców, którzy nie wypełnili obowiązku szkoleniowego, a następnie przekażą je okręgowym rzecznikom dyscyplinarnym w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.

A Ty, szkolisz się, czy nie?

Jeśli masz do mnie jakieś pytania, pisz śmiało lub zostaw komentarz.

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij go innym i polub.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter.

__________________________________

[i] Uchwała nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

[ii] Uchwała nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

[iii] Stanowisko  Prezydium  Krajowej  Rady  Radców  Prawnych z  dnia  28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem uchwały Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.

[iv] Uchwała Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Radcy Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 roku, z późn. zm. Tekst jednolity znajdziesz tutaj.

[v] http://oirp.szczecin.pl/dla-radcow/szkolenia-zawodowe/punkty-szkoleniowe/ [online: 21.09.2016].